DLM3232

(Digital Led Matrix 32*32)

Univerzálny Led maticový displej s 1024 bodmi.

DLM3232
(Digital Led
Matrix 32*32)

Univerzálny Led maticový displej s 1024 bodmi.

Čo je DLM3232?

Jedná sa o jednofarebnú Led maticu s 1024 bodmi. Prístup k jednotlivým svetelným bodom poskytujú dva pozdĺžne 32-pinové konektory pripojené priamo k LED matici. Vďaka 0,1 inch rastru je DLM3232 kompatibilný s nepájivými poliami, ktoré vývojárom umožňujú pohodlne prototypovať nové riadiace obrazové jednotky.

Čo je HAS1?

(Hardware Architecture Standard 1 SRD-3L4LDR)

Je to radič pre maticu displeja Led so zbernicou 32 * 32 (pre 1024 bodov LED). Tento radič pracuje pomocou 8-bitovej dátovej zbernice a 4 výberových signálov, ktoré silážujú 8-bitové dáta do 4 stĺpcov. Ovládanie riadkov je obsluhované 32-bitovým posuvným registrom. Jeho hodinový vstup a prvý výstup pripojený ku konektoru umožňujú synchronizáciu a vyrovnanie obrazu a ďalšie možnosti pre externý mikrokontrolér. HAS1 má navyše jeden analógový vstup na riadenie jasu.

Jednotka je vhodná na výučbu programovania obrazu, ale je možné ju použiť aj na profesionálne zobrazovacie panely. Vďaka svojej univerzálnosti je možné usporiadať niekoľko rovnakých jednotiek horizontálne a vertikálne vedľa seba, čo umožní vytvorenie veľkoformátového panelu.

Vlastnosti

 • Napájacie napätie 12VDC.
 • 32 výstupov pre riadenie anód.
 • 32 výstupov pre ovládanie katód.
 • Prúdová stabilizácia katódových výstupov.
 • 8-bitová dátová zbernica.
 • 4 silážovacie vstupy.
 • Hodinový vstup.
 • Synchronizačný výstup.
 • Analógová vstup pre globálne riadenie jasu.
 • Rozmery kompatibilné s nepájivými poliami.

Použitie

 • Viacúčelové jednotlivé zobrazovacie jednotky.
 • Veľkoplošné zobrazovacie jednotky.
 • Prototypovanie nových zobrazovacích systémov.
 • Ovládanie matice magnetického poľa s nízkym výkonom.
 • Riadenie iných typov maticových systémov.

Programový príklad v C.

dlm3232.c

				
					/*
 * dlm3232.c
 *
 * Created on: 5. 10. 2018
 *   Author: IvanMahdik
 */
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#include "pin_Layout.h"
#include "dlm3232.h"

void dlm3232_initial(void);
void dlm3232_CL(void);
void dlm3232_alignment(void);
void dlm3232_print(uint32_t *array_scene_fn);

uint32_t array_scene[32];

void dlm3232_initial(void)
{
	dlm3232_DATA_DDR    = 0xFF;							//8bit data bus line
	dlm3232_DATA_PORT    = 0x00;
	dlm3232_LATCH_EN_DDR  |= _BV(dlm3232_LATCH_EN1_P) | _BV(dlm3232_LATCH_EN2_P) | _BV(dlm3232_LATCH_EN3_P) | _BV(dlm3232_LATCH_EN4_P);	//Latch 1-4
	dlm3232_LATCH_EN_PORT &= ~_BV(dlm3232_LATCH_EN1_P) & ~_BV(dlm3232_LATCH_EN2_P) & ~_BV(dlm3232_LATCH_EN3_P) & ~_BV(dlm3232_LATCH_EN4_P);
	dlm3232_CL_DDR     |= _BV(dlm3232_CL_P);			//Clock
	dlm3232_CL_PORT    &= ~(1 << dlm3232_CL_P);
	dlm3232_ALIGNMENT_DDR &= ~_BV(dlm3232_ALIGNMENT_P);	//Alignment
	dlm3232_ALIGNEMNT_PORT &= ~_BV(dlm3232_ALIGNMENT_P);

	for (int i = 0; i < 32; i++)						//set to initial/erase memory for 32*32bits
		array_scene[i] = 0;
}
void dlm3232_CL(void)	//clock //otestovat _delay_us(0.2/2) pri inline a klasickej funkcii
{
	dlm3232_CL_PORT |= (1 << dlm3232_CL_P);
	_delay_us(0.001);
	dlm3232_CL_PORT &= ~(1 << dlm3232_CL_P);
	_delay_us(0.001);
}
void dlm3232_alignment(void)				//alignment of shift register
{
	while ((dlm3232_ALIGNMENT_PIN & _BV(dlm3232_ALIGNMENT_P)) == 0)
		dlm3232_CL();
}
void dlm3232_print(uint32_t *array_scene_fn)
{
	dlm3232_alignment();						//alignment of shift register
	for (int i = 0; i < 32; i++)				//screen view
	{
		for (int j = 0, shift = 0; j < 4; j++, shift += 8)
		{
			dlm3232_DATA_PORT = (array_scene_fn[i] >> shift) & 0xFF;	//write data to PORT
			dlm3232_LATCH_EN_PORT |= (1 << j);							//latch ENNABLE
			dlm3232_LATCH_EN_PORT &= ~(1 << j);							//latch DISABLE
		}
//		sei();		//enable all interrupt.
		_delay_us(650);							//LED ON
//		cli();		//disable all interrupt.
		dlm3232_DATA_PORT = 0x00;				//erase port
		dlm3232_LATCH_EN_PORT |= 0xF;			//LED OFF
		dlm3232_LATCH_EN_PORT &= ~0xF;
		dlm3232_CL();							//clock to shift register
	}
}

				
			

dlm3232.h

				
					/*
 * dlm3232.h
 *
 * Created on: 5. 10. 2018
 *   Author: IvanMahdik
 */

#ifndef HEADER_DLM3232_H_
#define HEADER_DLM3232_H_

extern void dlm3232_initial(void);
extern void dlm3232_print(uint32_t *array_scene_fn);

extern uint32_t array_scene[32];

#define dlm3232_size_x			32
#define dlm3232_size_y			32

#endif /* HEADER_DLM3232_H_ */

				
			

pin_Layout.h

				
					/*
 * pin_Layout.h
 *
 * Created on: 5. 10. 2018
 *   Author: IvanMahdik
 */

#ifndef HEADER_PIN_LAYOUT_H_
#define HEADER_PIN_LAYOUT_H_

#define ATMEGA2560							//version pin_Layout for ATMEGA2560
#define DLM3232								//DLM3232

#ifdef ATMEGA2560
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU					16000000UL

#ifdef DLM3232

#define dlm3232_DATA_DDR		DDRA		//data to display
#define dlm3232_DATA_PORT		PORTA

#define dlm3232_LATCH_EN_DDR	DDRB		//latch
#define dlm3232_LATCH_EN_PORT	PORTB
#define dlm3232_LATCH_EN1_P		PB0			//EN1
#define dlm3232_LATCH_EN2_P		PB1			//EN2
#define dlm3232_LATCH_EN3_P		PB2			//EN3
#define dlm3232_LATCH_EN4_P		PB3			//EN4

#define dlm3232_CL_DDR			DDRB		//clock
#define dlm3232_CL_PORT			PORTB
#define dlm3232_CL_P			PB4

#define dlm3232_ALIGNMENT_DDR	DDRB		//alignment
#define dlm3232_ALIGNMENT_PIN	PINB
#define dlm3232_ALIGNEMNT_PORT	PORTB
#define dlm3232_ALIGNMENT_P		PB5

#define NC_DDR1					DDRB		//NC PORTB
#define NC_PORT1				PORTB
#define NC_P1_1					PB6
#define NC_P1_2					PB7

#define NC_DDR2					DDRC		//NC PORTC
#define NC_PORT2				PORTC

#define NC_DDR3					DDRD		//NC PORTD
#define NC_PORT3				PORTD
#define NC_P3_1					PD0
#define NC_P3_2					PD1
#define NC_P3_3					PD3
#define NC_P3_4					PD4
#define NC_P3_5					PD5
#define NC_P3_6					PD6
#define NC_P3_7					PD7
#endif /* DLM3232 */
#endif /* ATMEGA2560 */

#endif /* HEADER_PIN_LAYOUT_H_ */

				
			

Prototypovanie HAS1
s DLM3232.

Vďaka praktickému rozmiestneniu konektorov je jednotka DLM3232 kompatibilná s rastrom nepájiteľných polí, čo umožňuje vývojárom pohodlne prototypovať nové zobrazovacie systémy. Vďaka tejto metóde bola architektúra HAS1 vytvorená v priebehu niekoľko minút prototypovania.

Prototypovanie HAS1
s DLM3232.

Vďaka praktickému rozmiestneniu konektorov je jednotka DLM3232 kompatibilná s rastrom nepájiteľných polí, čo umožňuje vývojárom pohodlne prototypovať nové zobrazovacie systémy. Vďaka tejto metóde bola architektúra HAS1 vytvorená v priebehu niekoľko minút prototypovania.